پیچ و تاب


اردو معنی

مترادفات

انگریزی معنی

Pinterest Share