پدری ∕ پدری


اردو معنی

مترادفات

Pinterest Share