مزیدار


مزیدار کے معنی

با ذائقہبا لذّتپر لطفپُر لُطفخوش ذائقہخوش طبعذائقہ دارلذت بخشلذت دارلذت والا

مزیدار کے مترادفات

باذائقہبالذّتپُرذائقہپُرلُطفپُرمزہسواریظریفلذیذ