متحمل مزاج


مترادفات

انگریزی معنی

Pinterest Share