فرمانبرداری


اردو معنی

مترادفات

Pinterest Share