زد و کوب


اردو معنی

مترادفات

انگریزی معنی

Pinterest Share