زجر و توبیخ


اردو معنی

مترادفات

Pinterest Share