تیز طبعی


مترادفات

انگریزی معنی

Pinterest Share