تیز رفتار یا رو


اردو معنی

مترادفات

انگریزی معنی

Pinterest Share