بامداداں ∕ بامداد


اردو معنی

مترادفات

Pinterest Share