اینجانب ∕ ایں جانب


اردو معنی

مترادفات

Pinterest Share