اکادشی ∕ ایکادشی ∕ اکادسی


اردو معنی

انگریزی معنی

Pinterest Share