اضافیت ∕ اضافیت


اردو معنی

مترادفات

Pinterest Share