ابلوج/ابلوچ


اردو معنی

مترادفات

Pinterest Share